برنامه اکسل محاسبات مربوط به استعداد روانگرایی

برنامه اکسل محاسبات مربوط به استعداد روانگرایی

برنامه اکسل محاسبات مربوط به استعداد روانگرایی

 

روان‌گرایی خاک پدیده‌ای است که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می‌شود، مقاومت و سختی خود را به‌طور کامل ازدست می‌دهد و مانند یک مایع رفتار می‌کند. این تنش وارده می‌تواند در اثر تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه یا دگرگونی‌های ناگهانی در شرایط تنش خاک باشد.

در برنامه نوشته شده محاسبات مربوط به بررسی پتانسیل روانگرایی برای یک لایه خاکی به راحتی قابل محاسبه می‌باشد. به صورتی که کاربر فقط اطلاعات اولیه مربوط به لوگ حفاری را در ورودی برنامه وارد می کند، سپس جدول محاسبات به همراه ریزمحاسبات و نمودارهای مربوطه ترسیم می‌گردد. همچنین ضریب اطمینان مجاز با ضریب اطمینان حاصله مقایسه و عمق های مستعد روانگرایی اعلام میگردد. برنامه مذکور با توجه به ساختار کلی برای شرکت های مطالعات مکانیک خاک و دانشجویان عزیز بسیار کاربردی می‌باشد. 

فرمول نویسی این اکسل کاملا بر اساس نشریه 525 می باشد.

در زیر عکس‌هایی از محیط برنامه ارائه میگردد.

ورودی

محاسبات

نمودارها

 

 


خرید آنلاین